top of page

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

 

Feel the UNIVERSE Circus Company, z.s.

se sídlem: Čechova 564, 252 63 Roztoky

IČO: 06070370

zapsaný Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 68031 (dále označován jako dodavatel)

 

Objednavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která si u dodavatele na základě objednávky (přihlášky) objednala jednu nebo více služeb (dále také kurz), viz Čl.II - Předmět plnění - poskytované služby.

 

Dodavatel a objednatel jsou dále označováni také jako smluvní strany.

 

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.

 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě podání elektronické přihlášky na kurz (dále jen objednávka) prostřednictvím rezervačního formuláře Google Form.

 3. Na základě této přihlášky dodavatel potvrdí objednateli její přijetí odesláním potvrzovacího e-mailu na adresu uvedenou objednavatelem a spolu s ní zašle všechny potřebné informace o platbě a další dokumenty. Pokud tak dodavatel neučiní, není objednávka považována za přijatou.

 4. Odeslání přihlášky ze strany objednatele je závazné a po uskutečnění platby se na objednatele vztahují storno podmínky (viz Čl. VII).

 5. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Obchodních a storno podmínkách.


 

Čl. II PŘEDMĚT PLNĚNÍ - POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Předmětem plnění je:

 1. pravidelný kurz

 2. jednorázový kurz nebo jiná jednorázová akce

 3. Prague Aerial Convention

 4. retreat

 

Čl. III PLATBY KURZOVNÉHO

 

 1. Pravidelné kurzy:
  Kurzovné se hradí bankovním převodem na účet dodavatele. Úhrada musí být provedena nejpozději: 
  a) dle termínu splatnosti uvedeného na faktuře
  b) nebo do 3 pracovních dnů, přihlásí-li se objednatel na kurz před jeho zahájením v době kratší, než je splatnost faktury, nebo přihlásí-li se objednatel po zahájení kurzu.

   

 2. Jednorázové kurzy, Prague Aerial Convention a retreaty
  Kurzovné se hradí:
  a) Bankovním převodem dle informace pro provedení platby, kterou zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je kurzovné splatné do 7 dnů není-li uvedeno jinak. V případě, že se objednatel přihlásí na kurz před jeho zahájením v době kratší než 7 dnů, je potřeba uskutečnit převod kurzovného nejpozději den před konáním akce - rozhoduje datum odeslání finančních prostředků z účtu plátce. Zaplacení kurzovného je v takovém případě objednatel povinen prokázat v den konání akce potvrzením o uskutečnění bankovní transakce.
  b) Hotově v den konání akce, pokud daná akce tento druh platby umožňuje.

   

 3. V případě platby kurzovného převodem na účet dodavatele, obdrží objednatel daňový doklad na vyžádání.
   

 4. V případě, že za objednatele platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel objednatele apod…), vystaví dodavatel pro objednatele fakturu na základě poskytnutých údajů o plátci.

 

Čl. IV PŘEKÁŽKY NA STRANĚ OBJEDNATELE

 

 1. V případě nezaplacení kurzovného ve stanoveném termínu je objednateli doručena e-mailem výzva k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení kurzovného ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem zaniká. V případě trvání zájmu o kurz je objednatel povinen se opět přihlásit standardní cestou. Na účast na kurzu není nárok a poskytovatel nedrží objednateli místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

 

Čl. V PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DODAVATELE

 1. Pravidelné kurzy

  Dodavatel může v podmínkách konkrétního kurzu stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je dodavatel oprávněn kurz zrušit a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem tak končí ke dni zrušení kurzu.

  Dodavatel může zrušit kurz i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje objednatele.

  V těchto případech má objednatel právo na vrácení platby za kurz ve výši 100% zaplacené 

  Dodavatel může dále zrušit kurz, pokud:

  a) počet objednatelů kurzu během roku klesne pod stanovenou hranici,
  b) lektor kurzu nemůže dále kurz vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.

  V těchto případech bude objednateli vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných lekcí a lekcí, které do ukončení kurzu zbývají.

   

 2. Jednorázové kurzy, Prague Aerial Convention a retreaty
  Dodavatel může v podmínkách konkrétního kurzu stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn kurz zrušit a to nejpozději 3 dny před zahájením. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem tak končí ke dni zrušení kurzu nebo ke dni vypořádání závazků.

  Dodavatel může zrušit kurz i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje objednatele.

  Objednateli náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny.

 

Čl. VI CENA

 

 1. Cena kurzovného pro konkrétní kurz je uvedena na webu.
   

Čl. VII STORNO PODMÍNKY

 

 1. Storno (zrušení účasti na kurzu) je nutné oznámit písemně (e-mailem). O storno podmínkách rozhoduje datum přijetí oznámení o zrušení. Dodavatel má právo uplatnit nárok na následující storno poplatky.
   

 2. Storno poplatky se stanovují následovně:

  1. Pravidelné kurzy

   1. zrušení účasti 5 dní a více před začátkem druhé lekce respektive 14 dní a více před zahájením jarního semestru = storno poplatek 0%

   2. zrušení účasti kdykoliv později = storno poplatek 100% (výjimkou mohou být vážné zdravotní důvody viz odst.3)

  2. Jednorázové kurzy, Prague Aerial Convention a retreaty

   1. V případě odhlášení více než 14 dní před zahájením akce bude odhlášenému zájemci vráceno 100 % z ceny registrace.

   2. V případě odhlášení 14 - 7 dní před zahájením akce bude odhlášenému zájemci vráceno 50% z ceny registrace.

   3. V případě odhlášení méně než 7 dní před zahájením akce bude odhlášenému zájemci vráceno 0% z ceny registrace. 
     

 3. Výjimkou z výše uvedených účtovaných storno poplatků jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech jednáme vždy individuálně na základě písemné žádosti.
   

 4. V případě zrušení účasti na pravidelném kurzu je navíc účtován manipulační storno poplatek ve výši 300 Kč. O tuto částku bude sníženo vrácené kurzovné.
   

 5. Dodavatel může v podmínkách konkrétního kurzu stanovit storno podmínky odlišně. V takovém případě je objednatel seznámen s těmito storno podmínkami při přihlášení.


 

Čl. VIII DODÁNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ÚČASTI

 

 1. Dodavatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace pro přihlášení, webové stránky, leták apod.…).

  S těmito podmínkami byl objednatel seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle Čl. I. je vzal na vědomí.
   

 2. Dodavatel dále stanoví další podmínky konání kurzu (Prohlášení účastníka kurzu, Provozní a návštěvní řád apod.), se kterými seznámí objednatele před zahájením kurzu.
   

 3. V případě nedodržování těchto podmínek ze strany objednatele může dodavatel ukončit smluvní vztah i před ukončením kurzu. V tomto případě objednateli nenáleží žádná finanční náhrada.
   

 4. Dodavatel má stanoven specifický systém přihlašování do pravidelných kurzů, na retraty a Convention v časových intervalech (tzv. vlnách*), který je popsán na webových stránkách dodavatele. Pokud se objednatel přihlásí do jiného kurzu, než ke kterému přísluší (jiná věková kategorie, jiný termín apod.), dodavatel si vyhrazuje právo jeho účast bez náhrady zrušit (i kdyby byl kurz již zaplacený).
  *Druhá, třetí a případně každá další vlna přihlašování je spuštěna v případě, že nejsou všechna místa obsazena během první vlny přihlašování.

   

 5. Objednatel se registruje na kurz prostřednictvím rezervačního formuláře Google Form. Objednatel se registrací zavazuje, že je způsobilý k právním úkonům. Nezletilí studenti musí být přihlašováni na kurz svými zákonnými zástupci.
   

 6. Objednatel je povinen sdělit dodavateli před zahájením kurzu písemně e-mailem na pragueaerialconvention@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 775 028 269 všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání kurzu. Podle povahy kurzu objednatel sdělí zejména tyto informace:
   

  • Zdravotní stav (s ohledem na aktivitu),

  • jazyková bariéra,

  • další specifické potřeby klienta.
    

 7. Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení objednatele z kurzu. Tato skutečnost je považována za překážku na straně objednatele, při které nenáleží objednateli žádná finanční náhrada.


 

Čl. IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

 

V Praze dne 2. 4. 2024

bottom of page